Sedentchitza_logo2

International Folk Festival in Germany – Lubbenau, Spremberg, Kolkwitz – July 2017

23 International Folklore Festival of Plovdiv – 4 August 2017

IV International Folk Festival “Golden Sand”, Chelopech – 23 July 2017 (I-st place won)

Concert in Anevo,  Plovdiv region – 23 September 2017

Concert in Sofia, presentation at CIOFF – 4 November 2017

Concert in Plovdiv : Celebration 5 years “Sedenchitsa” – 26 November 2017